Podstawą prawną działania Zespołu Interdyscyplinarnego, działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej na terenie Gminy Lidzbark Warmiński, zwanego dalej „Zespołem” jest: 

  • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U.  z 2021 r. poz. 1249, z 2023 r. poz. 289, 535)       
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2023 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. z 2023r. Nr 1870).
  • Uchwała nr LIV/412/2023 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 31 lipca 2023 r.  w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Lidzbark Warmiński(Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2023 r. poz. 4460 ).      
  • Zarządzenie Nr 631/2023 Wójta Gminy Lidzbark warmiński  z dnia  18 września 2023r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Lidzbark Warmińskim

  

Siedzibą Zespołu jest siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim
ul. Krasickiego 1
11-100 Lidzbark Warmińskim
tel. 89 767 32 74 w.10 adres e-mail zi@gopslidzbarkwarm.pl  

Funkcję Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego pełni
Justyna Rysik
tel. 89767 32 74 w. 10
adres email zi@goplskidzbarkwarm.pl

Funkcję Zastępcy Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego pełni
Sylwia Piotrowicz
tel. 89767 32 74 w. 10
adres email zi@gopslidzbarkwarm.pl

Anna Zwierzyńska – kurator I ZKSS w Lidzbarku Warmińskim
Iwona Wojciechowska – przedstawiciel KPP w Lidzbarku warmińskim
Zbigniew Sobkowski – przedstawiciel ochrony zdrowia
Tadeusz Staszewski – członek GKRPA
Beata Domarecka – przedstawiciel oświaty
Agnieszka Wojtel- przedstawiciel organizacji pozarządowej