• rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka
 • opiekunowi faktycznemu dziecka
 • osobie uczącej się (pełnoletniej, niepozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub z zasądzeniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową od rodziców na jej rzecz alimentów).

674 zł (dochód netto) miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie
764 zł (dochód netto) miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie jeśli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne  (należy przedstawić orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności).

Zasiłek przyznawany jest na okres zasiłkowy trwający rok. Okres ten rozpocznie się od dnia 1 listopada bieżącego roku do dnia 31 października roku następnego.

 • do ukończenia przez dziecko 18 roku życia
 • do zakończenia nauki w szkole, nie dłużej niż do końca 21 roku życia
 • do 24 roku życia w przypadku kontynuowania nauki przez osobę niepełnosprawną w stopniu znacznym lub umiarkowanym
 • do 24 roku życia w przypadku kontynuowania nauki przez osobę uczącą się, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub zasądzeniem od rodziców na jej rzecz alimentów.
 1. 95 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia
 2. 124 zł na dziecko powyżej 5 lat do ukończenia 18 roku życia
 3. 135 zł na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 lat.
 • wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
 • kopia karty pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej posiadającego status uchodźcy lub posiadającego zezwolenie na osiedlenie się w Rzeczpospolitej Polskiej
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności dziecka
 • oświadczenie członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu nie podlegającego opodatkowaniu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
 • kopia odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację
 • kopia aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka
 • w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko kopia odpisu prawomocnego wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz dziecka lub wyroku zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka lub orzeczenia sądu o oddaleniu powództwa o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców albo kopia odpisu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub kopia odpisu zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem,
 • w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko informacja sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka.
Dział Świadczeń
ul. Krasickiego 1,
11-100 Lidzbark Warmiński
tel 89767 32 74 w.15,16

Druki do pobrania