• dziecku niepełnosprawnemu z orzeczoną niepełnosprawnością
  • osobie niepełnosprawnej w stopniu znacznym,
  • osobie niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym, jeśli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia
  • osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny od listopada 2019 r. wynosi 215,84 zł. Powyższe świadczenie nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny zamieszkałemu za granicą przyznano tożsame świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby.

  • Osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie
  • Osobie pobierającej dodatek pielęgnacyjny z ZUS.
Wymagane dokumenty:
  1. wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
  2. orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.