Grupę Diagnostyczna -Pomocową powołuje Zespół Interdyscyplinarny. Jej zadaniem jest:

 • dokonanie, na podstawie procedury „Niebieskie Karty”, oceny sytuacji domowej osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;
 • realizacja procedury „Niebieskie Karty” w przypadku potwierdzenia podejrzenia wystąpienia przemocy domowej, zwłaszcza w sytuacji wystąpienia ryzyka zagrożenia życia lub zdrowia;
 • zawiadomienie osoby podejrzanej o stosowanie przemocy domowej o wszczęciu procedury „Niebieskie Karty” pod jej nieobecność;
 • realizacja działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;
 • występowanie do zespołu interdyscyplinarnego z wnioskiem o skierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programach
 • korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową albo w programach psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących
 • przemoc domową;
 • występowanie do zespołu interdyscyplinarnego z wnioskiem o złożenie zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia, o którym mowa w art. 66c ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń;
 • monitorowanie sytuacji osób doznających przemocy domowej, a także zagrożonych wystąpieniem przemocy domowej, w tym również po zakończeniu procedury „Niebieskie Karty”;
 • zakończenie procedury „Niebieskie Karty”;
 • dokumentowanie podejmowanych działań, stanowiących podstawę:
 • uauznania braku zasadności wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”,
 • informowanie przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego o efektach podjętych działań w ramach procedury „Niebieskie Karty”.

W skład grupy diagnostyczno-pomocowej wchodzą:

 1. Pracownik socjalny jednostki organizacyjnej pomocy społecznej,
 2. Funkcjonariusz Policji.

Skład grupy diagnostyczno-pomocowej może zostać poszerzony na wniosek w/w o osób.
W ich skład mogą wówczas wchodzić:

 • pracownik socjalny specjalistycznego ośrodka wsparcia dla osób doznających przemocy domowej,
 • asystent rodziny,
 • nauczyciel wychowawca będący wychowawcą klasy lub nauczyciel znający sytuację domową małoletniego,
 • osoby wykonujące zawód medyczny, w tym lekarz, pielęgniarka, położna lub ratownik medyczny,
 • przedstawiciel gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • pedagog, psycholog, terapeuta,
 • zawodowy kurator sądowy lub społeczny kurator sądowy.

Do zadań pracownika socjalnego powołanego do grupy diagnostyczno-pomocowej należy
w szczególności praca z osobą doznającą przemocy domowej i opracowanie indywidualnego planu pomocy, zgodnie z jej uzasadnionymi potrzebami.

Do zadań funkcjonariusza Policji powołanego do grupy diagnostyczno-pomocowej należy
w szczególności praca z osobą stosującą przemoc domową.