IV. Rodzaje świadczeń pieniężnych.

3

zasiłek okresowy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean diam dolor, accumsan sed rutrum vel, dapibus et leo.

4

zasiłek okresowy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean diam dolor, accumsan sed rutrum vel, dapibus et leo.


1. Zasiłek stały – przysługuje
1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.


Zasiłek stały ustala się w wysokości:
1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między 130% kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 1000,00 zł miesięcznie;
2) w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między 130% kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.
3. Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 100,00 zł. miesięcznie.

Zasiłek okresowyPrzysługuje ze względu na bezrobocie, długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego, w wysokości 50% różnicy między kryterium dochodowym, a dochodem rodziny.Okres, na jaki zostaje przyznany zasiłek okresowy ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy, mając na względzie wielkośćbudżetu na ten cel, liczbę wniosków oraz sytuację osobistą i majątkową wnioskodawców.Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł.3. Zasiłek celowy
Może być przyznany osobie samotnej/rodzinie, jeżeli spełnione jest kryterium dochodowe oraz przesłanki zawarte w art. 7. Wysokość i częstotliwość przyznawania zasiłku celowego ustala kierownik Ośrodka, mając na uwadze wielkość posiadanych na ten cel środków, ilość osób ubiegających się o pomoc oraz ich sytuację osobistą i majątkową.

4. Zasiłek celowy specjalny może być przyznany w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie, której dochód przekracza kryterium dochodowe. O przyznaniu zasiłku decyduje kierownik Ośrodka, mając na uwadze okoliczności sprawy, wielkość środków i potrzeby innych osób ubiegających się o pomoc.

5. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

6. Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych

V. Świadczenia niepieniężne.

1. Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Praca socjalna prowadzona świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód. Jest to pomoc rodzinie w przezwyciężaniu barier, w rozwiązywaniu problemów, konfliktów i trudności rodzinnych, osobistych, zawodowych oraz urzędowych, doradztwo i poradnictwo.

2. Poradnictwo specjalistyczne – pomoc psychologiczna i prawna.

3. Interwencja kryzysowa – pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (działalność Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie).

4. Udzielenie posiłku, schronienia i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, szczególnie bezdomnym.

5. Sprawienie pogrzebu osobom bezdomnym oraz samotnym, pozbawionym jakiejkolwiek rodziny oraz masy spadkowej.

6. Kierowanie do domów pomocy społecznej.

7. Dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych , w świetlicach środowiskowych, bursach, internatach oraz w przedszkolach. Dożywianiem w szkołach mogą być objęte dzieci i młodzież, jeśli dochód rodziny nie przekracza 200% kryterium dochodowego na podst. ww art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, przy jednoczesnym spełnianiu art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

8. Zapewnienie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych