Gmina Lidzbark Warmiński w bieżącym roku otrzymała dotację z budżetu państwa na realizację Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024/2028 w wysokości 126 751,00 zł.

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osób dorosłych, w szczególność: samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.

Dotacja będzie przeznaczona na zapewnienie pomocy mieszkańcom Gminy w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy
    o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym


Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana, jeżeli dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, 776 * 200% = 1552,00 zł.
W przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz w przypadku rodziny kwoty 600*200%= 1200,00 zł pomnożonej przez liczbę członków rodziny (np. dla 4-osobowej rodziny: 4 x 1200,00 zł = 4800,00 zł).

Zasady ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej znajdują się pod LINKIEM