PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD”

Powiat Lidzbarski w 2024 roku ponownie przystąpił do realizacji programu „Aktywny samorząd”. Program jest dedykowany dla osób z niepełnosprawnością i polega na likwidacji barier w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej oraz pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Informacje na temat programu „Aktywny Samorząd” 2024 rok, można uzyskać na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl oraz w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ornecie, ul. Dworcowa 4, tel. 55 242 43 58.

Program jest realizowany w następujących modułach:

MODUŁ I – LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ
I ZAWODOWĄ:

OBSZAR A — likwidacja bariery transportowej:

 • Zadanie 1 –  pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
 • Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania
  z usług tłumacza języka migowego,
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu.

OBSZAR B — likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:

 • Zadanie 1 — pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,  z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,
 • Zadanie 2 — dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Zadanie 3 — pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,
 • Zadanie 4 — pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w komunikowaniu się za pomocą mowy,
 • Zadanie 5 — pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

OBSZAR C — likwidacja barier w poruszaniu się:

 • Zadanie 1 — pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,
 • Zadanie 2 — pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
 • Zadanie 3 — pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
 • Zadanie 4 — pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
 • Zadanie 5 — pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania.

OBSZAR Dpomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka.

MODUŁ II – POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM.

Z dofinansowania mogą skorzystać osoby niepełnosprawne ze stopniem niepełnosprawności, zgodnie
z zasadami dotyczącymi poszczególnych obszarów.

Wnioski dotyczące Modułu I i II ww. programu dostępne są na stronie internetowej „Centrum”: www.pcprorneta.pl

Terminy składania wniosków:
l. Moduł II obejmujący rok szkolny 2023/2024 od dnia 01.03.2024r. do dnia 31.03.2024r.
2. Moduł II obejmujący rok szkolny 2024/2025
od dnia 01.09.2024r. do dnia 10.10.2024r.
3. Moduł I – wnioski ze wszystkich obszarów od dnia 01.03.2024r. do dnia 31.08.2024r.

Wnioski można składać w siedzibie „Centrum” jak i przy pomocy Systemu Obsługi Wsparcia (SOW)

Udostępnij

Podobne wpisy