Procedura „Niebieskie Karty” jest narzędziem, którego głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa osobie doznającej przemocy domowej, podnoszenie świadomości na temat przyczyn i skutków przemocy domowej, przekazywanie informacji o możliwościach udzielania pomocy i jej formach, ale także oddziaływanie na sprawcę przemocy z możliwością skierowania go m.in na zajęcia korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc,

  1. pracownik socjalny jednostki organizacyjnej pomocy społecznej;
  2. funkcjonariusz Policji;
  3. żołnierz Żandarmerii Wojskowej;
  4. pracownik socjalny specjalistycznego ośrodka wsparcia dla osób doznających przemocy domowej;
  5. asystent rodziny;
  6. nauczyciel wychowawca będący wychowawcą klasy lub nauczyciel znający sytuację domową małoletniego;
  7. osoba wykonująca zawód medyczny, w tym lekarz, pielęgniarka, położna lub ratownik medyczny;
  8. przedstawiciel gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
  9. pedagog, psycholog lub terapeuta, będący przedstawicielami jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych; Policji; oświaty; ochrony zdrowia; lub organizacji pozarządowych.

Procedura NK wszczęta przez przedstawicieli ww. instytucji trafia do Zespołu Interdyscyplinarnego, który następnie powołuje Grupę Diagnostyczno Pomocową (GDP) do realizacji procedury NK.
Następnie członkowie GDP organizują posiedzenie, na którym spotykają się osobno z osobą doznającą przemocy domowej i osobno z osobą stosująca przemoc.
Podczas spotkania wypełniane są załączniki procedur „C”- z osobą doznającą przemocy domowej i jednoczenie ustalany jest plan pomocy, oraz „D” z osobą stosująca przemoc – gdzie opracowywany jest plan działań.

W kolejnym etapie członkowie GDP dokonują monitorowania sytuacji w rodzinie do momentu ustania przemocy domowej.

W ostatnich etapach procedury następuje jej zakończenie a następnie monitorowanie sytuacji przez kolejnych 9 miesięcy