Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego zostało wprowadzone w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

Pomoc ta przyznawana jest w oparciu o:

 • Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022r., poz. 2230 ze zm.– Rozdział 8a „Pomoc materialna dla uczniów”
 • Ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 901) – art. 8 ust. 1 pkt 2 i ust. 3-13,

Pomoc materialna przysługuje:

 1.      uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

 2.      wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 Kto może otrzymać stypendium szkolne?

 1.      Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący na terenie gminy wiejskiej Lidzbark Warmiński, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występują następujące przesłanki: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna.
 2.      Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 600 zł, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.
 3.   Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345 zł, zgodnie z art. 8 ust. 9  w/w ustawy.

 Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

 •  rodziców lub opiekunów niepełnoletniego ucznia,
•  pełnoletniego ucznia, który nie ukończył 24 lat,
•  słuchaczy kolegium pracowników służb społecznych, którzy nie ukończyli 24 lat,
•  dyrektora szkoły, ośrodka

Wniosek o stypendium szkolne należy złożyć na każdego ucznia oddzielanie

Z wnioskiem o stypendium szkolne należy złożyć:  oświadczenie o dochodach netto* uzyskanych przez członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (sierpień 2023r.), a w przypadku utraty tego dochodu z miesiąca złożenia wniosku,

 • zaświadczenie, decyzja o wysokości renty, emerytury lub świadczeń przedemerytalnych,
 • dokument potwierdzający otrzymywane lub ponoszone alimenty (np. wyrok sądu, ugoda) lub oświadczenie
 •  zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach z pozarolniczej działalności gospodarczej
 • zaświadczenie ze szkoły ponadpodstawowej z wyszczególnieniem czy uczeń korzysta ze stypendium i w jakiej kwocie.

Wypełnione kompletne wnioski wraz z załączonymi dokumentami należy składać
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim  od 1 do 15 września

Wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego to w szczególności:

 Podręczniki szkolne, zeszyty ćwiczeń, lektury szkolne, słowniki, encyklopedie, itp.
 Artykuły szkolne: np. tornister – plecak szkolny, zeszyty, piórnik, bloki (rysunkowy, techniczny), flamastry, kredki, pędzle, farby, klej, papier kolorowy, ołówki, długopisy, pióra, gumki, temperówki, bibuła, brystole, papier kancelaryjny, papier milimetrowy, nożyczki, taśma klejąca, korektory, plastelina, itd.

 • Pomoce dydaktyczne: np. kalkulator, przybory geometryczne, słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice matematyczne, globusy, itp.
 • Obuwie: sportowe, zmienne wymagane przez szkołę,
 •  Strój sportowy: dresy, spodnie sportowe, koszulka sportowa, krótkie spodenki, getry, strój kąpielowy, klapki,
 •  Strój galowy wymagany przez szkołę,
 • Koszt udziału w zajęciach pozalekcyjnych: zajęcia sportowe, komputerowe, plastyczne, taneczne, kółka zainteresowań, zajęcia na basenie, nauka języków obcych, zajęcia wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, itp.
 • Opłaty szkolne: koszty pobytu w tzw. „zielonej szkole”, bądź innych wyjazdach – w tym wycieczki szkolne, wyjścia (wyjazdy) do kina, teatru, muzeum, imprezy edukacyjne, obozy naukowe,
 •  Komputery (PC, laptop, netbook, tablet): oprogramowania systemowe i edukacyjne, akcesoria komputerowe, części do komputerów, mysz, klawiatura, drukarka, skaner, tusz do drukarki, słuchawki, głośniki, itd.
 •   Abonament internetowy
 • Koszt udziału w pozaszkolnych zajęciach edukacyjnych (np. nauka języków obcych, zajęcia w klubach sportowych, nauka gry na instrumencie, zajęcia taneczne, itp.)
 • W przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe: przybory, materiały i strój do praktycznej nauki zawodu (potwierdzone opisem profilu szkoły)
 •  W przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych także koszty pobierania nauki poza miejscem zamieszkania, w tym: dojazdy do szkół ponadpodstawowych, koszty zakwaterowania w internacie lub bursie.

 Sposób udokumentowania poniesionych wydatków:

 •  faktura
 •  rachunek
 • imienny bilet miesięczny, dowód wpłaty.

 Powyższe dokumenty powinny zawierać:

 • nazwę wystawcy,
 • datę wystawienia bądź sprzedaży
 • numer dokumentu,
 • imię i nazwisko wnioskodawcy
 • dokładne określenie przedmiotu zakupu np. spodenki sportowe, obuwie sportowe.

Dział Świadczeń Rodzinnych
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim
ul. Krasickiego 1
11-100 Lidzbark Warmińskim
tel.89 767 32 74 w.15