OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA/PARTNERÓW

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079 ) oraz Zasadami finansowania programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021- 2027 ogłasza otwarty konkurs na wybór Partnera organizacji pozarządowych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu na skalowanie innowacji społecznej pn. „Wygrana rodzina” w ramach Konkursu nr FERS.05.01-IZ.00-002/24 ogłoszonego w dniu 19 lutego 2024 roku przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, Priorytet V Innowacje społeczne, Działanie 5.1 Innowacja społeczna (innowacyjne działania społeczne).

Zakres zadań Partnera

 • Szczegółowy zakres działań i opis zadań poszczególnych partnerów będzie wskazany we wniosku o dofinansowanie projektu, który będzie złożony w ramach ww. konkursu. Zamawiający zastrzega, że szczegółowy zakres projektu ustalony zostanie na etapie jego przygotowania i może obejmować wyłącznie wybrane działania zgodnie z potrzebami określonymi na etapie diagnozy sytuacji problemowej.
 • Oczekuje się od Partnera wsparcie merytoryczne i organizacyjne Zamawiającego przy realizacji zadań obejmujących przedmiotowy projekt,
 • Oczekuje się, że Partner wniesie niezbędny zbiór specjalistycznej wiedzy, umiejętności oraz możliwości, które pozwolą wykonywać obowiązki projektowe sprawnie i skutecznie – szczególnie w zakresie pracy z grupą docelową projektu
 • Oczekuje się, że Partner wykaże się doświadczeniem i znajomością obszaru tematycznego projektu, co przyczyni się do osiągnięcia celów i wskaźników projektu.
 • Partner musi również posiadać doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej adekwatnych do specyfiki projektu oraz dysponować odpowiednim potencjałem osobowym zdolnym do realizacji zadań przewidzianych w projekcie.
 • Istotą realizacji projektu w partnerstwie jest wspólna realizacja projektu przez podmioty wnoszące do partnerstwa różnorodne zasoby (ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe, a także potencjału społecznego). Udział partnerów musi być adekwatny do celów projektu.

Zgłoszenie powinno zawierać

 • Krótki opis dotychczasowej działalności danej organizacji, potwierdzający stan faktyczny i wymagania wskazane powyżej, 
 • Krótki opis koncepcji udziału w Projekcie, propozycji z zakresu realizacji działań określonych w wymaganiach, 
 • Wykaz kadry, którą dysponuje kandydat i może wskazać do realizacji projektu,
 • Deklarację gotowości przygotowania wszelkiej niezbędnej dokumentacji wymaganej do podpisania umowy o dofinansowanie projektu,

Kryteria wyboru

Zamawiający dokona oceny zgłoszeń i przyzna odpowiednią liczbę punktów, na podstawie której dokona wyboru partnera. Spełnianie wymogów formalnych – dopuszczenie oferty do dalszej oceny; 

 • Spójność koncepcji z założonymi celami projektu (max 10 pkt.); 
 • Doświadczenie w realizacji Projektów ze środków UE (max 10 pkt.); 
 • Doświadczenie i znajomość obszaru tematycznego projektu (10 pkt)
 • W przypadku, gdy w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta i spełni wymogi formalne – Zamawiający wybierze ją i przedstawi do dalszego procedowania. 

Termin Naboru

Zgłoszenia będą przyjmowane
do dnia 18 marca 2024 r. do godz. 15

Zgłoszenia należy składać w:
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Lidzbarku Warmińskim
ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

za pośrednictwem poczty, EPUAP, lub osobiście

Dokumentacja powinna zostać złożona w zamkniętej kopercie z adnotacją:
„Otwarty konkurs na wybór Partnera – FERS.05.01-IZ.00-002/24”.
 
Oferty które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Udostępnij

Podobne wpisy