OFERTA NABORU PARTNERA NA REALIZACJĘ PROJEKTU Usługi społeczne na rzecz rodzin i osób w kryzysie bezdomności

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim ogłasza nabór partnera na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Działania 9.7 Usługi społeczne na rzecz rodzin i osób w kryzysie bezdomności. Wybór partnera w projekcie zostanie dokonany zgodnie z ustawą z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, w tym wybór partnera spoza sektora finansów publicznych – zgodnie z art. 39 ust. 1-4 ww. ustawy.
Wniosek projektowy zostanie złożony w związku ogłoszonym w dniu 14.03.2024r. konkursem – FEWM.09.07-IZ.00-001/24 przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027.

Cel Projektu i jego obszar tematyczny

Celem projektu jest integracja i zwiększenie dostępności oraz jakości usług społecznych kierowanych do osób lub rodzin najbardziej potrzebujących pomocy, będących w szczególnie trudnej sytuacji życiowej oraz z największymi deficytami w zakresie kompetencji społecznych, w tym do dzieci i młodzieży.

Zakres wsparcia obejmuje w szczególności:

 • usługi dla rodzin, dzieci i młodzieży, w tym:

– wsparcie rodzin w niwelowaniu ich deficytów, w tym w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych oraz wzmacnianie środowiskowych form wsparcia rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

– usługi dla dzieci i młodzieży wymagającej wsparcia, przebywających w rodzinach, jak również w różnego rodzaju instytucjach całodobowych (np. w ośrodkach wychowawczych),

– wspieranie działań w zakresie wzmacniania więzi i integracji rodzin, w tym promujących ideę wolontariatu;

 • usługi interwencji kryzysowej;
 • usługi w zakresie przeciwdziałania przemocy, w tym przemocy domowej oraz w zakresie kompleksowej pomocy dzieciom pokrzywdzonym przestępstwem (i ich rodzinom); 
 • inne działania wspierające proces deinstytucjonalizacji usług. 

Katalog jest otwarty, co oznacza, że dobór działań następuje w zależności od zdiagnozowanych przez beneficjenta problemów i potrzeb grup docelowych w świadczeniu usług społecznych na obszarze realizacji projektu.

Zakres zadań Partnera

 • Szczegółowy zakres działań i opis zadań poszczególnych partnerów będzie wskazany we wniosku o dofinansowanie projektu, który będzie złożony w ramach ww. konkursu. Zamawiający zastrzega, że szczegółowy zakres projektu ustalony zostanie na etapie jego przygotowania i może obejmować wyłącznie wybrane działania zgodnie z potrzebami określonymi na etapie diagnozy sytuacji problemowej.
 • Oczekuje się od Partnera wsparcie merytoryczne i organizacyjne Zamawiającego przy realizacji zadań obejmujących przedmiotowy projekt,
 • Oczekuje się, że Partner wniesie niezbędny zbiór specjalistycznej wiedzy, umiejętności oraz możliwości, które pozwolą wykonywać obowiązki projektowe sprawnie i skutecznie – szczególnie w zakresie pracy z grupą docelową projektu
 • Oczekuje się, że Partner wykaże się doświadczeniem i znajomością obszaru tematycznego projektu, co przyczyni się do osiągnięcia celów i wskaźników projektu.
 • Partner musi również posiadać doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej adekwatnych do specyfiki projektu oraz dysponować odpowiednim potencjałem osobowym zdolnym do realizacji zadań przewidzianych w projekcie.
 • Istotą realizacji projektu w partnerstwie jest wspólna realizacja projektu przez podmioty wnoszące do partnerstwa różnorodne zasoby (ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe, a także potencjału społecznego). Udział partnerów musi być adekwatny do celów projektu.

Zgłoszenie powinno zawierać

 • Krótki opis dotychczasowej działalności danej organizacji, potwierdzający stan faktyczny i wymagania wskazane powyżej, 
 • Krótki opis koncepcji udziału w Projekcie, propozycji z zakresu realizacji działań określonych w wymaganiach, 
 • Wykaz kadry, którą dysponuje kandydat i może wskazać do realizacji projektu,
 • Deklarację gotowości przygotowania wszelkiej niezbędnej dokumentacji wymaganej do podpisania umowy o dofinansowanie projektu,

Kryteria wyboru

Zamawiający dokona oceny zgłoszeń i przyzna odpowiednią liczbę punktów, na podstawie której dokona wyboru partnera. Spełnianie wymogów formalnych – dopuszczenie oferty do dalszej oceny; 

 • Spójność koncepcji z założonymi celami projektu (max 10 pkt.); 
 • Doświadczenie w realizacji Projektów ze środków UE (max 10 pkt.); 
 • Doświadczenie i znajomość obszaru tematycznego projektu (10 pkt)
 • W przypadku, gdy w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta i spełni wymogi formalne – Zamawiający wybierze ją i przedstawi do dalszego procedowania. 

Termin Naboru

Zgłoszenia będą przyjmowane
do dnia 05 kwietnia 2024 r. do godz. 15

Zgłoszenia należy składać w:
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Lidzbarku Warmińskim
ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

za pośrednictwem poczty, EPUAP, lub osobiście

Dokumentacja powinna zostać złożona w zamkniętej kopercie z adnotacją:
„Otwarty konkurs na wybór Partnera – FEWM.09.07-IZ.00-001/24.
 
Oferty które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Udostępnij

Podobne wpisy