Polish Coins in Abundance

NOWE ŚWIADCZENIE WSPIERAJACE

Ruszyła realizacja nowego świadczenia wspierającego, skierowanego do osób z niepełnosprawnościami. Świadczenie to zostało wprowadzone ustawą z dnia 7 lipca 2023 roku o świadczeniu wspierającym i weszło w życie 1 stycznia 2024 roku. Osoby z niepełnosprawnością będą mogły otrzymać dodatkowe środki, aby poprawić jakość swojego życia, zabezpieczyć ważne potrzeby i korzystać z szerszych usług.   

Komu przysługuje świadczenie ?
Świadczenie wspierające przysługuje osobie z niepełnosprawnościami w wieku od ukończenia 18 roku życia, posiadającej decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia, w której potrzebę wsparcia określono na poziomie od 70 do 100 punktów, wydaną w ramach zmodyfikowanego systemu orzecznictwa o niepełnosprawności, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Jak uzyskać decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami?
Decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia wydaje wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności na wniosek osoby niepełnosprawnej, jej przedstawiciela ustawowego (np. opiekuna prawnego), lub za ich zgodą, na wniosek ośrodka pomocy społecznej lub centrum usług społecznych.

Wnioski o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia można składać począwszy
od 1 stycznia 2024 roku:

 • bezpośrednio w wojewódzkim zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności, który wydaje decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia- w przypadku naszego powiatu będzie to
 • Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności ul. Dworcowa 60 10-437 Olsztyn
 • za pośrednictwem powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności,
 • drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu informacyjno-usługowego Emp@tia.

Pierwszy wniosek to formularz PPW- jest dość prosty. Wymaga wypełnienia danych personalnych i w zasadzie udzielenia informacji o posiadanym orzeczeniu o niepełnosprawności. Drugi wniosek PPW- K  – jest kwestionariuszem samooceny, który wypełnia osoba z niepełnosprawnością starająca się o wydanie decyzji. Odpowiada w nim na pytania dotyczące możliwości wykonywania codziennych czynności jak np. poruszanie się, dbanie o higienę, przygotowanie posiłków, porozumiewanie się i wiele innych. Wniosek jest obszerny, bardzo szczegółowy i może stanowić trudność. Jest to jednak  jeden z elementów,  który wpłynie na otrzymaną decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia , ponieważ zwyczajnie odbędzie się komisja lekarska, która dokona własnych obserwacji, przeprowadzi wywiad bezpośredni , oceni poziom funkcjonowania. Osoby które nie będą zgadzały się z decyzją, będą miały możliwość składania odwoła. Co najważniejsze, procedura oceny tego wsparcia i wydana decyzja nie będzie wiązała się z koniecznością uzyskania nowego orzeczenia, czy zmiany istniejącego orzeczenia dotyczącego niepełnosprawności. Wszelkie uprawnienia wynikające z aktualnych orzeczeń pozostaną bez zmian.

Świadczenie wspierające będzie wprowadzane w trzech etapach począwszy od 1 stycznia 2024 r., a skończywszy na finalnym jego wdrożeniu, które nastąpi 1 stycznia 2026 r.  Oznacza to, że osoby z niepełnosprawnościami – w zależności od przyznanej im liczby punktów oceny potrzeby wsparcia – będą uzyskiwać prawo do świadczenia wspierającego w kolejnych latach.

 • W I etapie -od 1 stycznia 2024 r. – świadczenie wspierające będzie dostępne jedynie dla osób z niepełnosprawnościami z najwyższymi poziomami potrzeby wsparcia, tj. od 87 do 100 pkt
 • II etap – od 1 stycznia 2025 r. – świadczenie wspierające będzie dostępne także dla osób z niepełnosprawnościami z kolejnymi poziomami potrzeby wsparcia, tj. od 78 do 86 pkt
 • III – ostatni etap – od 1 stycznia 2026 r. – świadczenie wspierające będzie dostępne także dla osób z niepełnosprawnościami z pozostałymi uprawniającymi poziomami potrzeby wsparcia, tj. od 70  do 77 pkt.​​​​​

Co dalej po otrzymaniu decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia ?

Aby uzyskać prawo do świadczenia wspierającego, wniosek z decyzją Wojewódzkiego zespołu należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie przez Internet za pośrednictwem jednego z trzech kanałów wnioskowania:

 • Platformę PUE ZUS
 • Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie empatia.mpips.gov.pl
 • Bankowość elektroniczną

Uwaga: Osoby nieposiadające profilu zaufania otrzymają pomoc w złożeniu wniosku bezpośrednio w siedzibie ZUS

Wysokość świadczenia wspierającego jest  powiązana z wysokością renty socjalnej i wynosi od 40% do 220% renty socjalnej – w zależności od poziomu potrzeby wsparcia, czyli liczby przyznanych punktów w decyzji wydanej przez wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Świadczenie wspierające przysługuje  miesięcznie w wysokości:

 • 220% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 95 do 100 punktów;
 • 180% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 90 do 94 punktów;
 • 120% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 85 do 89 punktów;

W kolejnych latach

 • 80% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 80 do 84 punktów;
 • 60% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 75 do 79 punktów;
 • 40% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 70 do 74 punktów.

Kiedy świadczenie nie przysługuje?

Świadczenie wspierające nie przysługuje, jeżeli:

 • osoba z niepełnosprawnościami została umieszczona w domu pomocy społecznej, w rodzinnym domu pomocy, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym albo schronisku dla nieletnich.
 • osobie z niepełnosprawnościami przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wspierającego lub jej opiekunowi przysługuje za granicą świadczenie w związku ze sprawowaniem opieki.

Osoby potrzebujące wsparcia w wypełnianiu druków mogą kontaktować się z pracownikami socjalnymi.

Udostępnij

Podobne wpisy