Celem Projektu KLUCZ DO MOCY BEZ PRZEMOCY było  zapewnienie w okresie od czerwca 2023r.  do grudnia 2023r. systemowego wsparcia na rzecz rodzin Gminy Lidzbark Warmiński zagrożonych i doznających przemocy, zmagających się z kryzysami w obszarze opiekuńczo-wychowawczym.

 Projekt został  zrealizowany  terminie  od czerwca  2023 do grudnia 2023. Zawierał III Moduły, które w całości odpowiadały kompleksowo na zdiagnozowane problemy.
Moduł I obejmował wsparcie indywidualne psychologiczne i socjalne, jak również utworzenie punktu zdalnej pomocy.
Moduł II obejmował poradnictwo rodzinne, a w nim warsztaty grupowe dla rodziców i warsztaty twórczo integracyjne.
Moduł III dotyczył podniesienia jakości pracy osób świadczących pracę na rzecz osób doznających przemocy domowej.

Grupę docelową stanowiły rodziny – rodzice i dzieci z terenu Gminy Wiejskiej Lidzbark Warmiński wymagające interwencji i wsparcia w zakresie problemu przemocy, uzależnień, trudności wychowawczych oraz osoby zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy domowej na obszarze Gminy Lidzbark Warmiński.
Z oferty  projektu łącznie skorzystało 60 osób – w tym, 26 dzieci oraz 15 członków ZI. I GDP.
Zrealizowano na rzecz projektu 25h wsparcia psychologicznego, 112h wsparcia socjalnego, 30h wsparcia grupowego. Przeprowadzono 1 warsztat integracyjny oraz szkolenie wyjazdowe dla członków GDP i ZI.  

Dzięki realizacji  Projektu w Gminie Lidzbark Warmiński  podniesiono jakość usług kierowanych do osób zagrożonych i dotkniętych przemocą w domową, obejmując rodziny nowym dotąd niepraktykowanym instrumentem wsparcia – warsztatami grupowymi z wychowania bez przemocy, rozszerzeniem dostępności wsparcia specjalistycznego psychologicznego, socjalnego  utworzenie zdalnego punktu pomocy.

Rodziny korzystające ze wsparcia nabyły wiedzę i podstawowe umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, kryzysowych. Podniosły świadomość w zakresie destrukcyjnych skutków przemocy domowej, mechanizmów jej zwalczania, form pomocy co będzie miało istotny wpływ na  poprawę funkcjonowania tych rodzin i decyzje podejmowane w przyszłości.

Rodzice biorący udział w warsztatach wychowania bez przemocy poznali metody oddziaływania wychowawczego. Nabyli wiedzę na temat rozwoju dziecka, mechanizmów psychologicznych wychowania (działania kar i  nagród, sposobów wyciszania reakcji niepożądanych, przyczyn sytuacji problemowych) Ćwiczyli  umiejętności konstruktywnego reagowania w trudnych sytuacjach wychowawczych. Nabyli świadomość i wiedzę w zakresie radzenia sobie z zaburzeniami zachowania prowadzącymi do zachowań destrukcyjnych, stanów depresyjnych, uzależnień. Dzięki pracy w grupie nastąpił wzrost integracji rodzin w społeczności lokalnej. Grupa biorąca udział w warsztatach wychowania bez przemocy przyłączyła się do tegorocznej kampanii „Biała Wstążka”.  

Nastąpiło wzmocnienie współpracy pomiędzy służbami zajmującymi się przeciwdziałaniem
przemocy w rodzinie, a tym samym poprawa komunikacji i kooperacji między członkami GR i ZP

Zwiększenie wiedzy i umiejętności u 15 specjalistów  z zakresu pracy  z rodzinami w obszarze problemu przemocy. Zwiększona została oferty pomocowej skierowanej do osób zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie  poprzez uruchomienie zdalnego punktu pomocy