Przysługuje osobie uprawnionej do urlopu wychowawczego w kwocie 400 zł, nie dłużej jednak niż przez okres:

 • 24 miesięcy kalendarzowych
 • 36 miesięcy kalendarzowych, jeśli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu
 • 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem z orzeczoną niepełnosprawnością lub orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności

 • zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego i okresie na jaki został udzielony
 • zaświadczenie o sześciomiesięcznym okresie zatrudnienia przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego
 • zaświadczenie ZUS stwierdzające że osoba ubiegająca się była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych.

Przysługuje samotnie wychowującej dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców, ponieważ:

 • drugi z rodziców nie żyje
 • ojciec dziecka jest nieznany
 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.

Dodatek przysługuje również osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice nie żyją.

 • 193 zł miesięcznie, nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci
 • 273 zł miesięcznie na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, nie więcej niż 546 zł na wszystkie dzieci
 1. kopia skróconego aktu zgonu jednego z rodziców
 2. odpis zupełny aktu urodzenia w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany
 3. odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczeń alimentacyjnych od drugiego z rodziców

Dodatek ten przysługuje w wysokości:

113 zł na dziecko w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoła podstawowa lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności

69 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadpodstawowej.

Dodatek ten przysługuje w wysokości:

Przysługuje na trzecie i kolejne dziecko w rodzinach pełnych jak i niepełnych uprawnione do zasiłku rodzinnego. Wysokość dodatku wynosi 95 zł miesięcznie.

Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka oraz osobie uczącej się.

Wysokość pomocy uzależniona jest od wieku dziecka i wynosi:

 • 90 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 • 110 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Przyznawany jest:

 • do ukończenia 16 roku życia, jeśli dziecko ma orzeczoną niepełnosprawność;
 • do 24 roku życia, jeśli posiada orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.


orzeczenie o niepełnosprawności dziecka

Jednorazowe świadczenie w wysokości 1000 zł przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka. Może być również wypłacone opiekunowi faktycznemu, jeśli wcześniej nie zostało przyznane osobie z pierwszej wymienionej grupy uprawnionych. W przypadku urodzenia lub przysposobienia więcej niż jednego dziecka dodatek przysługuje na każde dziecko do ukończenia pierwszego roku życia.

Wniosek o wypłatę dodatku składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką lub przysposobieniem, nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Kobieta, która ubiega się o wypłatę becikowego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, zobowiązana jest dostarczyć zaświadczenie od lekarza, że pozostawała pod jego opieką nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pamiętaj! Pierwsze wymagane badanie powinno być przeprowadzone przed upływem 10 tygodnia ciąży, a następne trzy muszą być wykonane w każdym kolejnym trymestrze – po jednym badaniu na każdy trymestr.

Dodatkowe dokumenty
zaświadczenie lekarskie o pozostawaniu matki pod opieka lekarską

Przysługuje z tytułu urodzenia się żywego dziecka matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu, jeśli wcześniej nie zostało przyznane osobie z pierwszej wymienionej grupy uprawnionych. W przypadku urodzenia lub przysposobienia więcej niż jednego dziecka dodatek przysługuje na każde dziecko do ukończenia 12-go miesiąca życia.

Ważne!

Obowiązuje kryterium dochodowe – 1922 zł w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Do ustalenia dochodu uwzględnia się dochód wszystkich członków rodziny osiągnięty w roku poprzedzającym okres zasiłkowy.

Wniosek o wypłatę zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką lub przysposobieniem, nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Osoba, która ubiega się o wypłatę becikowego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, zobowiązana jest dostarczyć zaświadczenie od lekarza, że pozostawała pod jego opieką przed upływem 10 tygodnia ciąży do porodu.

Wymagane dokumenty:
 • wniosek o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka
 • zaświadczenie lekarskie o pozostawaniu kobiety (matki dziecka) pod opieką medyczną
 • oświadczenie członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu nie podlegającego opodatkowaniu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
 • inne dokumenty mające wpływ na prawo do świadczenia – np.  wyrok alimentacyjny


Jednorazowe świadczenie przysługuje w związku z urodzeniem żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

 • matce lub ojcu dziecka;
 • opiekunowi prawnemu dziecka;
 • opiekunowi faktycznemu dziecka.
 • złożenie wniosku w terminie 12 miesięcy od urodzenia dziecka;
 • posiadanie przez dziecko zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę – wystawione przez lekarza  ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.
 • Posiadanie zaświadczenia potwierdzającego fakt przebywania matki pod opieką lekarską nie później niż od 10 tygodnia ciąży

Jednorazowe świadczenie nie przysługuje, gdy:

 • Dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich;
 • Dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej;
 • Dziecko urodziło się martwe;
 • Na dziecko przysługuje jednorazowe świadczenie lub o podobnym do niego charakterze za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego stanowią inaczej.
 • Wniosek złożony jest po terminie tj. po upływie 12 miesięcy od urodzenia żywego dziecka.