Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym , mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Jest to świadczenie dla osób, których sytuacja finansowa pogorszyła się lub, które ze względu na swoje niskie dochody i stan majątkowy nie są w stanie ponosić bieżących wydatków za lokal, w którym zamieszkują i prowadzą swoje gospodarstwo domowe. Dodatek mieszkaniowy przysługuje w związku z zamieszkiwaniem w jednym lokalu mieszkalnym albo zajmowaniem jednego lokalu mieszkalnego.


Aby uzyskać uprawnienie do dodatku mieszkaniowego, należy spełnić trzy warunki :

 1. posiadać tytuł prawny do zajmowanego lokalu – ponieważ dodatek mieszkaniowy może być przyznany:
 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkującym w tych lokalach,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego (np. umowa użyczenia) i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub najem socjalny lokalu (gdy orzeczono ich uprawnieniu do lokalu socjalnego w wyroku sądowym).

2. nie przekraczać odpowiedniego progu dochodowego. W okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekraczać: uzyskać uprawnienie do dodatku mieszkaniowego, należy spełnić trzy warunki :

 • w gospodarstwie jednoosobowym – 40% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku,
 • w gospodarstwie wieloosobowym – 30% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

3. powierzchnia mieszkania powinna spełniać określone kryteria. Maksymalna powierzchnia użytkowa lokalu, która uprawnia do korzystania z dodatku mieszkaniowego nie może przekraczać:

 • dla jednej osoby do 45,50 m²,
 • dla dwóch osób  do 52,00 m²,
 • dla trzech osób  do 58,50 m²,
 • dla czterech osób do 71,50 m²,
 • dla pięciu osób do 84,50 m²,
 • dla sześciu osób do 91,00 m².

W przypadku, gdy w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju bez względu na liczbę osób zamieszkujących powierzchnię normatywną powiększa się o 15 m². O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Szczegółowe informacje o zasadach ubiegania się o dodatek mieszkaniowy, warunkach dochodowych udziela pracownicy pod numerem
tel. 897673274 w.
16