W okresie od 01.02.2024r.  do 29.02.2024r. przeprowadziliśmy badanie dotyczące zjawiska przemocy przeprowadzono wśród dzieci i młodzieży w gminnych szkołach. Przygotowaliśmy ankietę online, która udostępniana była uczniom w warunkach szkolnych.  Poniżej przedstawiamy wyniki naszych badań

Grupa docelowa

Do badań przystąpiło 101 uczniów Gminnych Szkół z klas 4-8. Z badanych uczniów 60,4% populacji stanowiły dziewczęta, a 39,6 % chłopcy. Z badanych uczniów 60,4% populacji stanowiły dziewczęta, a 39,6 % chłopcy. Najliczniejszą grupę badanych stanowili uczniowie klasy VII, którą reprezentowało 32,7%, najmniej uczniów przystąpiło do badań z klasy VIII tj. 9,9

2

Sytuacja rodzinna badanych

Badania ankietowe wskazują, że  73,4% uczniów mieszka w rodzinach pełnych że z obojgiem rodziców, 3% badanych wskazało, że mieszka w rodzinie zrekonstruowanej z jednym rodzicem biologicznym, 12% badanych mieszka tylko z matką, 4% tylko z ojcem,  7,6% w rodzinie zastępczej lub pod opieką bliskiej rodziny.
W odniesieniu do dzietności – 12,9% uczniów wypowiedziało się, że nie posiada rodzeństwa, 41,6% wychowuje się w rodzinie wielodzietnej, 45,5% badanych posiada 1 rodzeństwo.

3

Problem przemocy domowej

Z przeprowadzonych  badań ankietowych wynika, że uczniowie są dotknięci problemem przemocy. Poproszono, aby uczniowie wymienili różne formy przemocy, które mogą występować w rodzinie i których doświadczyli. Zadowalający jest fakt, że 73,27 % badanych wypowiedziało się, że nie doświadcza żadnej przemocy. Niepokojąca jest jednak sytuacja pozostałych uczniów.
Z zebranej bazy ankiet wynika, że na 101 uczniów – 27 z nich doznaje przemocy ze strony osób dorosłych.  Aż 17 uczniów doznaje przemocy ze strony rodziców. Z czego 5 uczniów doznało tej przemocy jednokrotnie, 4 uczniów raz w tygodniu lub codziennie. 10 uczniów doznaje jej od innych osób dorosłych.
 Ze szczegółowych ankiet wynika, że  uczniowie doznają różnych form przemocy kumulatywnie. Aż 6 badanych doznaje ze strony najbliższych przemocy fizycznej łącznie z przemocą psychiczną. Ze wszystkich uczniów wskazujących na doznawanie form przemocy tylko 7 wskazało jeden jej element. Pozostali uczniowie doznawali przemocy psychicznej w rożnej formie.

4

Problem przemocy za pośrednictwem mediów

Analizując formy przemocy uzyskano odpowiedź, że 32  uczniów doznawało agresji lub przemocy za pośrednictwem mediów społecznościowych. Z tej grupy 8 uczniów wskazało, że takiej formy przemocy doznaje niemal codziennie. 16 uczniów zmierzyło się z publikacją ośmieszających zdjęć lub filmów, a 24 uczniów doznało wykluczenia z grupy rówieśniczej, z tego 6 uczniów zmaga się z tym problemem raz lub kilka razy dziennie.j
21 uczniów  doświadczyło komentowania  swoich  wypowiedzi na forum internetowym, w celu ośmieszenia, sprawienia przykrości, wystraszenia. Z tych osób 6 uczniów wskazało, że jest narażonych na tę formę przemocy codziennie, 4 uczniów odpowiedziało, że raz lub kilka razy w miesiącu,  pozostałych 11 uczniów  raz lub kilka razy w całym czasie.

5

Przemoc rówieśnicza

Analizując formy przemocy rówieśniczej uzyskano odpowiedź, 21 uczniów  doświadczyło komentowania  swoich  wypowiedzi na forum internetowym, w celu ośmieszenia, sprawienia przykrości, wystraszenia. Z tych osób 6 uczniów wskazało, że jest narażonych na tę formę przemocy codziennie, 4 uczniów odpowiedziało, że raz lub kilka razy w miesiącu,  pozostałych 11 uczniów  raz lub kilka razy w całym czasie.
Zapytano uczniów kto stosuje wobec nich przemoc lub agresję (fizyczną lub  słowną) ? i 17% badanych wskazało, że doznawało przemocy ze strony młodszych kolegów, 31% uczniów doznało przemocy ze strony starszych kolegów  i 33% badanych przyznało się, że doświadczyło tej przemocy ze strony równolatków.

6

Pytania ogólne o przemocy

W badaniach  pojawiło się pytanie o doświadczanie różnych form przemocy bez wskazywania kategorii osób. Na pytanie – jak często zdarza Ci się, że ktoś tak Cię traktuje? Zaznacz jedną odpowiedź w każdym wierszu, 42 uczniów  doświadczyło złośliwego ośmieszania i oczerniania przed innymi,   25 spotkała się z wulgarnymi wyzwiskami, grożeniem , 14 uczniów była zmuszana do oddawania pieniędzy, 23 badanych doświadczyło przemocy fizycznej.  Najbardziej niepokojące są dane dotyczące przemocy seksualnej. Z ankiet wynika, że 7 dzieci przynajmniej raz w życiu doświadczyło tego traumatycznego doświadczenia, 3 uczniów kilka razy w życiu, 1 dziecko kilka razy w roku, 1 dziecko kilka razy w miesiącu, 5 dzieci kilka razy w tygodniu lub codziennie. Ponadto 15 uczniów zmuszanych było do poniżających rzeczy w tym 3 uczniów kilka razy w tygodniu lub codziennie.

7

Wnioski

Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród dzieci i młodzieży w okresie od 01.02.2024r. do 29.02.2024r. na temat przemocy domowej i rówieśniczej są zatrważające. Spośród 101 uczestników badania, 27 doznaje przemocy ze strony osób dorosłych, z czego 17 osób ze strony  rodziców. Ponadto, 36,6% badanych dzieci doświadczyło przemocy rówieśniczej, a 25,7% przyznało się do dręczenia innych.        
Formy przemocy obejmują zarówno przemoc fizyczną, jak i psychiczną, oraz przemoc w środowisku internetowym i społecznościowym. Wśród najbardziej niepokojących danych są informacje o przemocy seksualnej, którą doświadczyło kilkoro dzieci.
Na podstawie wyników badań ankietowych dotyczących przemocy domowej
i rówieśniczej wśród dzieci i młodzieży, dalsza praca może obejmować kilka kierunków:
Interwencja i wsparcie psychologiczne: Niezbędne jest zapewnienie dostępu do profesjonalnej pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży dotkniętej przemocą.
Edukacja i świadomość społeczna: Konieczne jest prowadzenie kampanii edukacyjnych, które zwiększą świadomość na temat przemocy oraz nauczą dzieci i dorosłych rozpoznawać jej oznaki i reagować na nią.
Wzmocnienie mechanizmów ochrony: Istotne jest wzmocnienie systemu ochrony dzieci, w tym poprzez szkolenie nauczycieli, pracowników socjalnych i innych profesjonalistów w rozpoznawaniu i reagowaniu na przypadki przemocy.
Współpraca z rodzinami: Niezbędne jest zaangażowanie rodzin w proces zapobiegania przemocy poprzez, wsparcie rodziców w budowaniu zdrowych relacji z dziećmi i w radzeniu sobie ze stresem oraz konfliktami.
Monitorowanie i ewaluacja: Ważne jest systematyczne monitorowanie sytuacji i efektywności podejmowanych działań, aby móc dostosować strategie działania i zapewnić skuteczną pomoc dzieciom i młodzieży.
Współpraca międzyinstytucjonalna: Konieczne jest zacieśnienie współpracy między różnymi instytucjami, takimi jak szkoły, organy ochrony dzieci, służby zdrowia i organizacje pozarządowe, aby skutecznie reagować na przypadki przemocy i zapewnić kompleksową pomoc ofiarom.