Gmina Lidzbark Warmiński przystąpiła do realizacji programu ASYSTENT OSOBISTY OSOBY
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ   – EDYCJA 2024”

Finansowanego ze Środków Funduszu Solidarnościowego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Na realizację zadania otrzymaliśmy DOFINANSOWANIE 345509,70 zł. Wsparciem od miesiąca lutego do grudnia 2024r. zostanie objętych 16 osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie
ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka
w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
oraz


Osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
– o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
– o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
– traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi wyżej

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

  • wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
  • wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
  • wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
  • wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się zotoczeniem.

Realizator przyznając usługi asystencji osobistej, w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby:

  • osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepoprawności;
  • osób posiadających orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
  • osób z niepełnosprawnościami samotnie gospodarujących, które nie mają możliwości korzystania ze wsparcia bliskich.

Za realizację usługi asystencji osobistej w ramach Programu uczestnik nie ponosi odpłatności.